Digitális Könyvtár

Örömmel tudatjuk Olvasóinkkal, valamint minden kedves érdeklődővel, hogy elektronikus anyagunk bővült! Az újkori Esztergom és Vidéke (1987–2007), a Hídlap (2003–2011), valamint az Annales Strigoniensis teljes anyaga már elérhető honlapunkról. A többszempontú keresési lehetőség megkönnyíti a használatot; akár tudományos munkára, kutatásra, akár csak kíváncsiskodó, helyi történelmünk eseményei iránt érdeklődő keresgélésre tökéletesen alkalmas a digitalizált anyag!

Fentieken kívül néhány helyismereti alapmű is elérhető.

Könyvek Esztergomról (könyvek, szakdolgozatok, kéziratok, tanulmányok)

100 éve született Dr. Bense Imre (Kolos füzetek)
100 éve született Dr. Bohár László (Kolos füzetek)
100 éve született Dr. Marczell István (Kolos füzetek)
100 éves a Vaszary Kolos Kórház
110 éve született Dr. Patonay János (Kolos füzetek)
110 éve született Dr. Rainer János (Kolos füzetek)
115 éve született Dr. Eggenhofer Béla (Kolos füzetek)
200 éve született Feichtinger Sándor (Kolos füzetek)
Az Állami Dobó Katalin Általános Gimnázium  évkönyve az 1962–63. tanévre
Az államilag engedélyezett és városilag segélyezett esztergomi Zeneiskola I.-ső évkönyve az 1928/29-iki tanévről
Az államilag engedélyezett és városilag segélyezett esztergomi Zeneiskola II-dik évkönyve az 1929/30-iki tanévről
Album Strigoniense 1928. januarius 29.
Ambrus Regina (szerk.): 30 éves az Esztergomi Várszínház
Ápolónők Napja 2004.
Ápolónők Napja 2014 (Kolos füzetek)
Antalics Rita: Szent Adalbert tisztelete Magyarországon
Antóny Béla (szerk.): Jelentés Esztergom szab. kir. város 1923. évi közállapotáról
Badinszky László: Vak Bottyán kuruc tábornok
Bády István: A Bazilika árnyékában
Balogh Albin: Vezető az esztergomi régészeti múzeumban
Balogh Gyöngyi: Az Esztergomi Irodalmi Egylet
Balogh István: Szalkay László esztergomi érsek †1526
Balogh Jolán: Az esztergomi Bakócz kápolna
Balogh Péter: Örökség
Bányai Ágnes: Az esztergomi Városi Könyvtár 1884-ben
Bárdos István: Huszonöt éves az Esztergomi Művészek Céhe
Bárdos István – Beke Margit (szerk.): Egyházak a változó világban
Bárdos István: Esztergom története 1920-1956
Bárdos István: Komárom-Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék közművelődési élete (1923-1938)
Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon
Bartl Stella: Az Esztergomi Várszínház története
Bazilika 1856-2006
Békássy Jenő: Komárom és Esztergom vármegyék újjáépitése Trianon után
Beke Margit: Boldog Meszlényi Zoltán Lajos püspök élete és halála
Beke Margit (összegyűjt., jegyzetekkel ell.): Egyházam és hazám. Mindszenty József hercegprímás szentbeszédei
Beke Margit. Esztergomi kanonokok (1900–1985)
Beke Margit (vál., jegyzetekkel ell.): Pázmány Péter egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1616–1637)
Bél Mátyás: Esztergom vármegye leírása
Bél Mátyás: Esztergom vármegyéről...
Bélay Iván: 40 év az Esztergom Szentgyörgymezői Kertbarátkörben
Bélay Iván (et al.): Köztéri alkotások
Bélay Iván: Ragadvány és gúnynevek Szentgyörgymezőn
Beliczay Gyula: Az Esztergom kir. városi Önkéntes Tűzoltó Egylet 25 éves története1868–1893.
Bende Lajos: Esztergomi repülőipar története 1933-1989
Bene Lajos (szerk.): Magyar tanítók évkönyve 1940–1941
Bodri Ferenc: A fiatal Móricz és Esztergom
Bodri Ferenc (összeáll.):  Babits és Esztergom
Bodri Ferenc (összeáll.): Dévényi Iván 1929-1977 emlékkönyv
Bodri Ferenc: Lukács érsek és kora
Borovszky Samu: Esztergom vármegye (Magyarország vármegyéi és városai, 1908)
Borsodi Zsófia: Az esztergomi Prímáskert története (4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, 2006/3. sz.)
Burány János: Esztergom talajvizei s a vízvezeték
Civil katalógus 2004
Cséfalvay Pál – Ugrin Emese (szerk.): Ipolyi Arnold emlékkönyv
Cséfalvay Pál: Az esztergomi Bazilika, Kincstár és Vármúzeum
Cséfalvay Pál: Az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár
Cseicsner Rezső (összeáll.): Esztergom szab. kir. megyei város, A Magyar Sion ismertetése 
Csernyánszky Mária: Az Esztergomi Főszékesegyházi Kincstár Paramentumai
Cseszka Éva: Esztergom 1956
Csoóri Sándor: Esztergomi töredék
Csorba Csaba: Esztergom (Panoráma - Magyar Városok)
Csorba Csaba: Esztergom hadi krónikája
Czermann Adolf: Az esztergomi Klubszínpad története 1968–1971 között
Darvay Nagy Adrienne – Nagyfalusi Tibor: A 25 éves Esztergomi Várszínház
Deák Antal András: A Duna fölfedezése
Dercsényi Dezső: Az esztergomi Porta Speciosa
Dévényi Iván: Esztergom és környéke irodalma, zenéje és alkotóművészete
Dévényi Ivánné: Csernoch János tevékenysége az ellenforradalmi rendszer első éveiben
Dezsényi András Henrik: Az esztergomi ferences templom története
Dobay Pál: Az ember múltbeli tevékenysége a Pilisben
Dobay Pál: Az Esztergomi erdészet története
Dobay Pál: Emlékhelyek a pilisszentkereszti erdészet területén
Dobay Pál. A mi Vaskapunk
Dobay Pál: Turistalátványosságok és nevezetességek a Pilis Dobogókőtől délre eső részén
Dobay Pál: Pálosok a Pilisben és a Pilisből. A Pálos rend születése és elterjedése
Dobay Pál: Régi erdei mesterségek a Pilisben
A Dobó Katalin Gimnázium 75 éves jubileumi évkönyve
Dutka Mária: Az esztergomi Keresztény Múzeum goblenjei
Dvihally Géza: Esztergom sz. kir. város : Történeti és jelenkori ismertetés
Einczinger Ferenc: Az Einczinger család története
Edvil Illés Gyula: Az Esztergomi Főszékesegyház
Elmer István: Fehér szavak. Kisregények a pálos rend történetéből
Emlékfüzet az esztergomi államilag segélyezett községi Szent Imre reáliskola fennállásának hetvenötéves jubileumáról 1857–1932
Emlékirat. Az esztergomi városi Szent Imre-gimnázium védelmében…
Emlékkönyv a Városi Zeneiskola 30 éves évfordulójára 1962–92
Emlék-könyv az esztergomi főtemplom 1856-diki augustushó 31-dik napján
Emléksorok a … Esztergom-vizivárosi női Mária-kongregáció tízéves fennállásának alkalmából rendezertt ünnepségekről 1901–1911
Értesítés néhai nagykéri Scitovszky János bíbornok, Magyarország herczeg prímása hagyatéka ügyében a végrendeleti végrehajtó részéről az örökösök számára (1866–1868)
Értesítés néhai nagykéri Scitovszky János bíbornok, Magyarország herczeg prímása hagyatéka ügyében a végrendeleti végrehajtó részéről az örökösök számára (1873)
Esztergom 1945–1975. Tanulmányok és bibliográfia Esztergom felszabadulás utáni történetéből
Esztergom Évlapjai 1925
Esztergom Évlapjai 1926
Esztergom Évlapjai 1927
Esztergom Évlapjai 1928
Esztergom Évlapjai 1930
Esztergom Évlapjai 1933
Esztergom Évlapjai 1934
Esztergom Évlapjai 1936
Esztergom Évlapjai 1938
Esztergom Évlapjai 1960
Esztergom Évlapjai 1979
Esztergom Évlapjai 1981
Esztergom Évlapjai 1983
Esztergom Évlapjai 1985 (Esztergom ipartörténete)
Esztergom Évlapjai 1988
Esztergom Évlapjai 1990 (Vitéz János emlékkönyv)
Esztergom Évlapjai 1994
Esztergom Évlapjai 2000
Esztergom Évlapjai 2009
Esztergom Évlapjai 2017
Esztergom jövője. Az Esztergomi Keresztény Gazdasági és Szociális Városi Párt programja
Esztergom-Komárom vármegye általános címtára
Esztergom r. t. szab. kir. város szervezeti szabályzata és a tanácskozási ügyrend
Esztergom rend. tan. szab. kir. város építési szabályrendelete
Esztergom.sz. kir. város utczáinak új elnevezése és új házszámozása
Esztergom sz. kir. város vizvezetéki szabályrendelete
Esztergom sz. kir. városának az 1870. évi 42. t. cz. 91. §. értelmében szerkesztett szervezési munkálata
Esztergom szab kir. városának … szervezési munkálata
Esztergom szabad királyi város 1708. évi kiváltságlevele
Az Esztergom szabad kir. városi Kereskedelmi Tanoncziskola értesítője az 1901–1902. iskolai évről
Esztergom szabad királyi város közönségének a Buda-Ujszőnyi vasút kiépítése tárgyában a képviselőházhoz tiszteletteljesen terjesztett emlékirata és kérelme
Az esztergom-szenttamási róm. kath. alapitványi elemi fitanoda vázlatos története
Az esztergom-vármegyei kerületi betegsegélyző pénztár Tagkönyve és Alapszabályai
Az esztergom-vármegyei kerületi betegsegélyző pénztár ügyviteli szabályzata
Az esztergom-várm. kerületi betegsegélyző pénztár X. évi zárszámadása és forgalmi kimutatása az 1903. évről
Az esztergom-várm. kerületi betegsegélyző pénztár XI. évi zárszámadása és forgalmi kimutatása az 1904. évről
Az esztergom-vármegyei kerületi betegsegélyző pénztár XII. évi zárszámadása és forgalmi kimutatása az 1905. évről
Az esztergom-vármegyei kerületi betegsegélyző-pénztár jelentése az 1896. évről
Esztergom városa közgyűlése által 1868-ik évi marczius hó 17-ik napján 1322. sz. alatt megállapított közgyülési ház-szabályok
Az Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat első évkönyve
Az Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat második évkönyve
Az Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat harmadik évkönyve
Az Esztergom-Vizivárosi zárda belnövendékeinek ház-szabályai 1896. szeptember hava
Az Esztergomi Állami Dobó Katalin Általános Leánygimnázium évkönyve az 1960–61. iskolai évről
Az esztergomi államilag engedélyezett és városilag segélyezett Zeneiskola évkönyve az 1937–38. tanévről
Az esztergomi belgyógyászat története I. (Kolos füzetek)
Az esztergomi belgyógyászat története II. (Kolos füzetek)
Esztergomi Művészek Céhe (1997)
Esztergomi civil katalógus 2001–2002
Az Esztergomi Deákkör programmja és alapszabályai
Az esztergomi Dobó Katalin Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola évkönyve 1930–1980
Az esztergomi Dobó Katalin Gimnázium évkönyve az 1991–92. iskolai évről
Esztergomi Egyesületek alapszabályai (1837–1917) 21 db aprónyomtatvány
Esztergomi emlék. A Bazilika és Esztergom egyéb nevezetességeinek leírása
Az esztergomi főegyházmegyei zsinat (1941. nov. 11-12.) határozatai
Az esztergomi főkáptalan gondjaira bízott ájtatos alapitványok, s azok kezelési módozatának ismertetése
Esztergomi Helikon
Az Esztergomi Helyi-Gőzhajó Részvény Társaság szolgálati szabályai az alkalmazottak és szolgák részére
Az esztergomi ipartestületi betegsegélyző-pénztár zárszámadása, mérlege és kimutatásai az 1896. évről
Az esztergomi izr. hitközség szervezeti szabályzata
Az esztergomi izraelita Betegápoló Egylet alapszabályai
Az esztergomi kath. Főgymnasium ifjúsági könyvtárának jegyzéke
Az Esztergomi Katolikus Nyári Egyetem V. évét megnyitó ünnepély előadásai
Az esztergomi kerületi beteg-segélyző pénztár alapszabályai
Az esztergomi kerületi betegsegélyző-pénztár jelentése az 1895. évről
Az esztergomi kerületi betegesgélyző-pénztár  jelentése az 1894. évről
Az esztergomi kerületi munkásbiztosító pénztár záró jelentése az 1907-ik évről
Az esztergomi királyi érseki Tanítóképző-Intézet értesítője az 1890–91. tanévről
Esztergomi Nagyboldogasszonyi ünnepi hét 1935. aug. 10-18. – Tájékoztató
Esztergomi naptár Esztergom város és vármegye teljes névtárával az 1891-ik évre
Esztergomi naptár Esztergom város és vármegye teljes névtárával az 1894-ik évre
Az esztergomi r. kath. érseki Kisdedóvónő-képző Intézet értesítője az 1913–1914. és 1914–1915. iskolai évről
Esztergomi szegénygondozás. Beszámoló az 1929-ik évről
Esztergomi Szent István Naptár 1929. évre
Esztergomi Szent István Naptár 1930. évre
Az esztergomi Takarékpénztár Részvénytársaság alapszabályai
Az esztergomi Várhegy és történelmi környezete
Esztergommegye határozatának tervezete az árvaügyekben
Etter Jenő: Az esztergomi Széchenyi Kaszinó száz esztendeje
Etter Ödön (összeáll.): Etter Kálmán és Szoleczky Anna családja és egyenes ági leszármazottai 100 év tükrében
Ezrednyitó vélemények. Közvélemény-kutatás Esztergom, 2001. október
Fakász Tibor: Esztergom 1956-os históriája
Farkasné Szabó Csilla: "Vár a Vár"
Feichtinger Sándor: Esztergom megye és környékének flórája
Feichtinger Sándor: Feichtinger Sándor doktor önéletírása
Fekete Lajos: Az esztergomi szandzsák 1570. évi adóösszeírása
Flórián Mária: Az esztergomi Városi Könyvtár felépítésének krónikája
Fogarasi Jánosné: Közművelődési könyvtárak helyzete az esztergomi Babits Mihály Városi Könyvtár tükrében
Fődiné Handbauer Erzsébet: Az esztergomi érseki Boldog Margit Leánygimnázium tanári és ifjúsági könyvtárának története 1930–1948
Fülöp Tamásné: Könyvtári állományi, olvasói, használati statisztika
Füvessi József: Számadás 1945–2004
Füvessi József (összeáll.): Az Esztergom-Búbánatvölgyi Kerek-tói vízfolyásra telepített tavak felújításának és az esztergomi Vasas Horgász Egyesület alapításának és működésének története
Gábris József: Az alma mater dicsérete
Gábris József: Emlékek és tanulságok. Az esztergomi népi kollégium története
Gábris József: Emlékezés István bácsira azaz Majer Istvánra
Gábris József: Az esztergomi nevelőképzés krónikája 1.
Gábris József: Az esztergomi nevelőképzés krónikája 2.
Gábris József: Mozaikok az esztergomi nevelőképzés történetéből (Esztergomi Tanítóképző Főiskola Kiskönyvtár; 9.)
Gliba Györgyné: Helischer József élete és könyvtára
Gönczy Béla: Jelentés Esztergom szab. kir. város közkórházának 1900. évi működéséről
Gurzó Norbert: Az Esztergomi Várszínház (Színjátszás Esztergomban) (szakdolgozat)
Győrffy Lajos: Az Esztergomi Bazilika története és leírása
Hauer Ferenc: Katona István emlékezete
Hell József Károly Bányagépészeti és Bányavillamossági Szakközépiskola jubileumi évkönyv 1950–1975
Hetvesné Barátosy Judit: Adatok az esztergomi szőlőtermesztéshez és az Orbán-kultusz
Hetvesné Barátosy Judit: Egy kihaló szakma nyomában. Parák István esztergomi kocsigyártó
Hetvesné Barátosy Judit: „Nagy az ipar benne”. Leczki Géza esztergomi kádármester
Hol sirjaink domborulnak
Homor Imre: Esztergom nevezetességei. Rövid képes kalauz
Horler Miklós: A Bakócz-kápolna
Horler Miklós: Esztergom, Bakócz-kápolna
Horváthy Péter: Feljegyzések az elfelejtett városból
Hubay Ilona: Missalia Hungarica. Régi magyar misekönyvek
Az ideg-elmegyógyászat 50 éves története Esztergomban (Kolos füzetek)
Ideiglenes cselédrend Esztergom megye és város területére
In memoriam dr. Gönczy Béla (1868–1933) (Kolos füzetek)
In memoriam prof. dr. Leel-Őssy Lóránt (Kolos füzetek)
In memoriam Szállási Árpád (Kolos füzetek)
Az irgalmas nővérek esztergomi érseki Liceumának és Tanítónőképző Intézetének értesítője az 1939-40. iskolai évről
Az irgalmas nővérek esztergomi érseki Liceumának és Tanítónőképző Intézetének évkönyve az 1942-43. iskolai évről
Jelentés az esztergomi Sz. Erzsébet Jótékony-egylet 1896. évi működéséről
Jelentés az esztergomi Sz. Erzsébet Jótékony-egylet 1897. évi működéséről
Jelentés az „Esztergom-vármegyei kerületi betegsegélyző-pénztár” 1898. évi működéséről
Jelentés az Esztergom-vármegyei kerületi betegsegélyző pénztár 1902. évi működéséről (1903)
Jelentés … Esztergom vármegye selyemtenyésztésnek állapotáról az 1903. évben
Jelentés … Magyarország selyemtenyésztésének és selyemfonó iparának állapotáról az 1907. évben különös tekintettel Esztergom vármegyére
Jelentés … Magyarország selyemtenyésztésének és selyemfonó iparának állapotáról az 1909. évben különös tekintettel Esztergom vármegyére
Jelentés … Magyarország selyemtenyésztésének és selyemfonó iparának állapotáról az 1911. évben különös tekintettel Esztergom vármegyére
Jó Dobronya László: „Isten óvja a tisztes ipart” – Kereskedelem és vendéglátás Esztergomban a két világháború között
Kalot Népfőiskolák, emlékkiállítás. Ismertető a népfőiskolák történetéhez
Kaposi Endre: Fotográfusok Esztergomban a XIX. és a XX. században
Kaposi Endre (szerk.): Mucsi András emlékkönyv
Kaposi Mária: Az esztergomi nyomdák története
Katona Csaba: Esztergom az 1918-19-es forradalmak idején
Kéményfy K. Dániel: Vaszary Kolos 1855-1905
Kénerné Majer Mária: A munkásbiztosítástól a nyugdíjbiztosításig
Keppel Dániel: Esztergom kulturális élete napjainkban (kézirat)
Keppel Dániel (szerk.): Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium jubileumi évkönyve 1931–2011
Képzőművészek Esztergomban a 20. században (Art Limes 2008/2. sz.)
Kis kórházi kronológia (Kolos füzetek)
Kiss Adrienn: Kopasz Péter öröksége
Klinda Irma: Az édes anyához (Gyermekei neveléséről)
Knyazovics András: A munkaerőpiac, a foglalkoztatás összefüggései általában és a munkahelyen
Kókay Krisztina (kiállításkatalógus – Vigadó Galéria, 1997)
Kókay Krisztina
Kókay Krisztina textilművész (kiállításkatalógus – Esztergom Vármúzeum, 1995))
A koldulás megszüntetését tárgyazó rendszabály
Kollányi Ágoston: Esztergom : Idegenforgalmi prospektus
Kollár István
Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék multja és jelene
Komárom-Esztergom k.e.e. vármegyék szabályrendelete a köztenyésztésre szánt bikáknak … beszerzése és tartása … tárgyában
Komárom-Esztergom megye településtörténeti kalauza
Kommunista per (kézirat az Esztergom és Vidéke 1921. ápr. 7-i számából(
Kórházaink névadói és az építés legfőbb támogatói I. (Kolos füzetek)
Kórházaink névadói és az építés legfőbb támogatói II. (Kolos füzetek)
Kórházi kápolnánkról (Kolos füzetek)
Kórházigazgatók Esztergomban I. (Kolos füzetek)
Kórházigazgatók Esztergomban II. (Kolos füzetek)
Kotz Eszter: Az esztergomi városi könyvtár szolgáltatásainak elemzése
Kőrösy László: Esztergom – Történeti emlékkönyv
Kőrösy László: Korrajzok: Vaszary Kolos
Kőrösy László: Szabadelvű sajtót!
Kubovich Ignác: Adatok Esztergom szanálásához – kapcsolatban a helyi gazdasági viszonyokkal
Lánczos Zoltán: Adalékok Komárom vármegye útjainak történetéhez
Lánczos Zoltán: Adatok a Magyar Turista Egyesület esztergomi osztályának…
Lánczos Zoltán: Esztergom a 18-19. században (Esztergom füzetek II.)
Lánczos Zoltán: Esztergom környéki babonás történetek
Lánczos Zoltán: Esztergom múltjából (Esztergomi füzetek I.)
Lánczos Zoltán: Komárom és Esztergom megyék helynevei a XII. századtól napjainkig (kézirat)
Lánczos Zoltán: Komárom városának tűzrendtartása a XVIII. században. Jelentősebb Komárom megyei tűzesetek a XIX. században kézirat)
Leel-Őssy Lóránt: Az Esztergomi Balassa Bálint Társaság története
Leel-Őssy Lóránt: Húszéves az esztergomi Neuropsychiatria 1968–1988
Lepold Antal: Adatok az esztergomi főszékesegyházi kincstár történetéhez
Lepold Antal: Az Árpádok esztergomi palotája
Lepold Antal: Esztergom régi látképei
Lepold Antal: Az esztergomi Keresztény Múzeum kegyérmei és történeti érmei
Lepold Antal (et al.): Esztergomi útikönyv
Lepold Antal: Ünnepi beszéd Szent Adalbertről 1914. évi április 26-án az esztergomi bazilikában
Lippay Lajos: A magyar Vatikán
Lőrintzy Rezső: Az Esztergom sz. királyi városi kórház viszonyainak ismertetése
„Lux Pannoniae"
Magyar György: Dunai szellők szárnyán
Magyar György: Esztergom testkultúrájának története
Magyar György: Az esztergomi evezés története 1979
Magyar György: Az esztergomi tanítóképzés testnevelői
Magyar György: A százhúsz éves esztergomi sportlövészet története (1865–1985)
Magyary Szulpicz: Esztergom a tatárjárás korában
Magyarország Műemléki Topográfiája – 1. kötet, Esztergom
II. évi értesítés és számadás az esztergomi Jótékonyegylet 1868-ki működéséről
Mazurka Károlyné: Az olvasók érdeklődésének és ízlésének változásai az esztergomi könyvtár kölcsönzési tükrében 1657–1961–1965 kimutatásai alapján
Medicina és vers
Meggyes Miklósné (szerk.): Szent István városa Esztergom története
Meggyes Tamás: A gyarapodás programja
Memoria Basilicae Strigoniensis anno 1856. die 31. augusti
Meszlényi Antal: A százéves esztergomi Bazilika
Miklós Tamás – Négyesi Lajos (szerk.): Huszonhatos hadiemlékkönyv (Városunk, múltunk ,  6.)
Mojzer Miklós: Az esztergomi Keresztény Múzeum képtárának útmutatója
Mojzer Miklós: M. S. mester passióképei
Monostori Balázs: A labdarúgás története Esztergomban
Monostori Imre: Az Új Forrás vonzásában
Móra Ferenc: Somogyi Károly emlékezete
Mucsi András: Emlékkönyv
Mucsi András: Az esztergomi Keresztény Múzeum régi képtárának katalógusa
Mucsi András: Keresztény Múzeum
Mucsi András: Kolozsvári Tamás
Mucsi András: Kolozsvári Tamás kálvária oltára
Muzslai Zsitva Ágnes: Az esztergomi sajtó története a kezdetektől napjainkig 1828–2011 (Városunk, múltunk; 3.)
Muzslai Zsitva Ágnes (szerk.): Mindszenty József hercegprímás esztergomi érseki székfoglalása –1945. okt. 7.
Mütörténeti kalauz Sz. István király Esztergomvári kápolnájában
Négyesi Lajos: Szent István, a katona
Nemes Esztergam szabad kir. városa tisztújítási beszédei és névjegyzéke
Nemeskéry Edvin: Szent István gyógyszertár monográfiája (kézirat)
Németh Antal: Esztergommegye tanügyi állapota az 1872/3 iskolaévben
Németh Antal: Esztergom-megye tanügyi állapota és Esztergom-város elemi iskolái 1874-ben
Németh Antal: Az esztergommegyei népiskolák és némely közművelődési mozzanat 1875-ben
Némethy Lajos: Egyházi vizsgálat Esztergomvármegyében 1701-ben
Némethy Lajos: Emléklapok Esztergom multjából
Némethy Lajos: Miként jutott 1543-ban Esztergom árulással török kézbe
Nozdroviczky Miklós: Hivatalos jelentés Esztergom sz. kir. Város erdőrendészetének állapotáról az 1898. évre készült költségelőirányzat előterjesztésével
Nozdroviczky Miklós – O’sváth Andor: Javaslat Esztergom sz. kir. rendezett tanácsú város bel- és külgazdaságának emeléséről
Nyugdíjszabályzat Esztergom sz. kir. városnál alkalmazott egyének, illetve özvegyeik és árváik ellátásáról
Ortutay András: Az esztergomi óvodaügy és az első esztergomi óvoda története
Ortutay András (vál., szerk.): Komárom megyei helytörténeti olvasókönyv
Orvos sírok az esztergomi Belvárosi temetőben (Kolos füzetek)
Osvai László: Az Esztergomi Kolos Kórház építéstörténete 1892-1902
Osvai László: Az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház története 1902-2002
Osvai László – Szendrei Róbert. Esztergomi családok (Városunk, múltunk ; 4.)
Osvai László: Orvosportrék Esztergomból
Osvai László: Orvosportrék Esztergomból 2.
Ősi magyar népszokások, dalok és táncok bemutatója a MOVE szigeti sporttelepén. Műsor 1939. augusztus 15-én
Pálinkás László: Esztergom XVIII. századi művészeti emlékei
Pauli Szent Vincze leányai meghonosítva Esztergomban ...
Perneczky Ágnes: Esztergom szerepe és jelentősége Komárom megye gazdasági életében
Pifkó Péter: Az 1838-as árvíz története és összeírása
Pifkó Péter: Esztergom házszámozása 1777–1985
Pifkó Péter: Esztergom helytörténeti kronológiája a kezdetektől 1950-ig
Pifkó Péter: Esztergomi utcák 1700-1990
Pifkó Péter: Fürdőélet Esztergomban
Pifkó Péter: Töredékek a királyi városról (Városunk, múltunk, 1.)
Plébi 70
Pór Antal: Az Esztergom-várbeli Szent István első vértanuról nevezett prépostság története
Priegl Judit: Egy közművelődési intézmény bemutatása: Babits Mihály Városi Könyvtár, Esztergom
Priegl Judit: Struktúraelemzés az Esztergomi Babits Mihály Városi Könyvtárról. Vezetéselméleti évfolyamdolgozat
Prohászka Ottokár: Iránytű a magyar ifjúság számára (A zászlónk diákkönyvtára)
Prokopp Gyula: Adatok Hesz János Mihály (1768-1833?) festészetéhez
Prokopp Gyula: Barkóczy Ferenc esztergomi érsek építkezése
Prokopp Gyula: Az esztergomi Duna-híd
Prokopp Gyula: Az esztergomi „királyi város” a 18. században
Prokopp Gyula: Az esztergomi Víziváros
Prokopp Gyula: Ferenczy István terve az esztergomi bazilika előcsarnokának szobraihoz
Prokopp Gyula: Jelinek Ferenc festő
Prokopp Gyula: Lucas de Schram
Prokopp Gyula: Packh János
Prokopp Gyula: Prokopp János
Prokopp Gyula: Schroth András szobrász
Prokopp Gyula: Újabb adatok Hild József esztergomi alkotásaihoz
Prokopp Margit: Esztergomi családok 2. A Prokopp család története (Városunk, múltunk ; 5.)
Prokopp Mária: Az esztergomi várkápolna XIV. századi freskói
Prokopp Mária: Az esztergomi várkápolna gótikus falképeinek stílusvizsgálata
Prokopp Mária: A garamszentbenedeki úrkoporsó az esztergomi Keresztény Múzeumban
Prokopp Mária: Un nuovo crocifisso dipinto del trecento nel Museo Cristiano di Esztergom
Prokopp Mária: Vitéz János Esztergomi palotája
Prokoppné Stengl Marianna: Esztergom belváros
Prokoppné Stengl Marianna: Az esztergomi Keresztény Múzeum története
Radenicg György (szerk.): Közigazgatásilag egyelőre egyesített Komárom-Esztergom vármegyék és Komárom és Esztergom városok (A mai Magyarország vármegyéinek általános ismertetője; 10.)
Rayman János (összeáll.): Esztergomi cserepek. Kerámiatörténeti képek Esztergomból
Rayman János (összeáll.): Az esztergomi érsek prímások érmei
Rayman János: Az esztergomi hadifogolytábor története és pénzei (különlenyomat)
Rayman János: Esztergomi szükségpénz 1945-ből (kézirat)
Rayman jános: Rayman János aranydiplomás vegyészmérnök
Rayman János: Szükségpénzek Esztergomban 1919–1924 (különlenyomat)
Récsei Vikor: Az esztergomi Szent Lőrincz-templom maradványai
Reisz Pál (szerk.): Az Esztergomi Ferences Gimnázium Jubileumi évkönyve (1993)
Rényi Rezső: Az esztergomi prímási kép- és metszet-tár s annak műirodalma culturtörténelmi szempontból
Reusz József: Az esztergomi Takarékpénztár 50 éves története 1844/5 évtől 1895 évig
Rexa Iván: 1911. július 19. Az első repülőgép Esztergomban
Sárosnié Pusztai Rózsa: Háztartás- gazdaságtan anno…
Sárosnié Pusztai Rózsa: A Milleniumi Esztergom az idegenforgalom tükrében
A Sátorkőpusztai-barlang
Schematismus venerabilis cleri archidioecesis Strigoniensis (1929)
Schematismus venerabilis cleri archidioecesis Strigoniensis (1930)
Schematismus venerabilis cleri archidioecesis Strigoniensis (1947)
Simon Tibor: A Bottyán János Gép-és Műszeripari Technikum története 1950–1972
Schmidt Sándor: Az esztergomi szénmedence bányászatának ismertetése
Szabó Mihály: Esztergom vármegye szabályrendeletei
Szállási Árpád: Az 1831-es kolera-év Esztergom vármegyében
Szállási Árpád: Lenhossék Mihály Ignácz mint Esztergom megyei főorvos gyógyszertani beadványa
Szállási Árpád: Szegényháztól a kórházig – Esztergom egészségügyének története
Számord Ignácz: Az esztergomi Szent Anna templom és a vele kapcsolatos…
A szatmári irgalmas nővérek vezetése alatt álló Esztergom-vizivárosi érseki nőnevelő-intézet értesítője az 1930-31. iskolaévről
Szeder Balázs: Komárom-Esztergom megye rövid ipar- és technikatörténete
Szederkényi János: Esztergom város népiskolái az 1868. XXXVIII. törvénycikk életbelépését követő évtizedben
Szelestei N. László (szerk.): Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról
Szendrei Róbert: Dr. Lőrinczy Rezső (Kolos füzetek)
A Szent István királyról nevezett esztergomi ősrégi Papnevelő Intézet Hittudományi Főiskolájának értesítője az 1896-97. iskolai évről
Szepessy Géza: Harcok Esztergomnál ; Felszabadító harcok Tata térségében (kézirat)
Szilágyi Zsuzsanna: Átmenő turistaforgalomból virágzó idegenforgalom Esztergomban
Szölgyémy Gyula: Földrajzi előismeretek Esztergommegye földrajzával
A Tanácsköztársaság napjai Esztergomban
Thaly Kálmán: Bottyán János II. Rákóczi Ferencz fejedelem vezénylő tábornoka
Tóth Tibor: Szénbányászat a dorogi medencében 1781–1981
Török Csaba: A szent életű bíboros
Trexler Kinga: Szlovák–magyar határ menti együttműködés Esztergom és Párkány példáján
Turányi Sándor (szerk.): 15 éves az Esztergomi Művészek Céhe
Tűzóltásirend szabad királyi Esztergam városa’ számára
Tüskés Anna (szerk.): Omnis creatura significans – Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára
Ügykezelési szabályok az esztergom kir. városi … hus és bor fogyasztási adójának kezelése tárgyában
Üveges Eszter: Múlt, jelen, jövő Esztergom turizmusában
Várady Eszter: Árvízi napló, 2006. (kézirat)
Várady Eszter: Egy vidéki lap a századfordulón
Várady Eszter: Esztergom gyerekkönyvtári ellátottsága
Varga Péter Dénes: Esztergomi régiségek és furcsaságok (Városunk, múltunk; 2.)
Várkonyi Ágnes: Vak Bottyán
Vécs Ottó: Esztergom tragédiája
Vértes Zoárd: Az esztergomi belvárosi temető sírlámpái mellől
Villányi Szaniszló: Három évtized Esztergom-megye és város multjából (1684-1714)
Villányi Szaniszló: Néhány lap Esztergom város és megye multjából
Vimmer Imre: Esztergom szab. kir. város tekintetes képviselő testületéhez az 1900–1906. évet illető jelentése
Vitál István: Esztergom környéke
Vukov Konstantin: A 15. századi esztergomi érseki palota építészettörténeti értéke
Vukov Konstantin: A középkori esztergomi palota épületei
Wallon Emma: Az esztergomi Széchenyi tér
Walter Gyula: Az esztergomi Főegyházmegye nyugdíj-ügye
Walter Gyula: Jubileumi beszéd. Az esztergomi kattholikus kör házavatásának tizedik évfordulója alkalmából
Walter Gyula: Szent beszéd
Walter Gyula: Dr. Zádori János élete
Weisz Márton: Besze János életrajza
Zádor Anna: Az esztergomi főszékesegyház
Zádori Ev. János: Pázmány Péter szobra Esztergomban
Zajovits Ferenc: Az esztergomi Várhegy újjászületése 1945 után
Zalka János: Magyarország primásának Arany-áldozata 1859. november 6-kán
Zelliger Alajos: Esztergom-Vármegyei irók…
Zolnay László: Emléklap Esztergom második megalapításának hétszázadik évfordulóján
Zolnay László – Lettrich Edit: Esztergom (Panoráma útikönyvek)
Zolnay László: Esztergom útikalauz
Zolnay László: Az esztergomi vár. A Bazilika, a Vármúzeum és a Főszékesegyházi Kincstár leírásával
Zolnay László: Az esztergomi várpalota építéstörténetének újabb adataira akadt Várnai dezső építészmérnök
Zolnay László: A középkori Esztergom
Zolnay László: A magyar muzsika régi századaiból
Zolnay László: Martsa Alajos munkássága (Fotóművészeti kiskönyvtár)
Zolnay László: Pénzverők és ötvösök a románkori Esztergomban
Zolnay László: Románkori templom a komárommegyei Bajóton (Kézirat)
Zolnay László: Vízművek a magyar középkorban

Folyóiratok:

Esztergom 2015–2019
Esztergom 1895-1932
Esztergom és Vidéke 1886–1941
Esztergom és Vidéke 1987–2007
Hídlap 2003–2011

Iskolai értesítők:

Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium
Városi reáliskola
Boldog Margit katolikus leánygimnázium 
Szent Ferenc-rendi katolikus gimnázium 

Segítség a kereséshez: a főoldal jobb felső sarkában lévő keresőmezőbe beírva a keresendő szót, kiadja a feldolgozott összes dokemtumban fellelhető találatot. Érdemes ezt a funkciót használni, mert így bővebb találati halmazt kapunk.
Egy adott dokumentumban keresés már nem lehetséges, ezt böngészésre, olvasgatásra ajánljuk.